Публичното представяне на Бисер Стоянов Манолов е изготвено в качеството му на кандидат за управител на Българска народна банка, по проект “Инициатива за прозрачни парламентарни назначения”, изпълняван от Фондация “Български институт за правни инициативи”.

Представянето бе изпратено на Бисер Манолов за преглед и коментар на 26.06.2015 г. До 30.06.2015 г. няма получена обратна връзка – коментар или редакция от господин Бисер Манолов.

Проектът “Инициатива за прозрачни парламентарни назначения” се финансира безвъзмездно от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Представените мнения, данни и заключения принадлежат на БИПИ и не изразяват непременно тези на Програмата и/или Оператора

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


 1. Име: Бисер Стоянов Манолов
 1. Дата и място на раждане: 22.11.1965 г., гр. София

Източник: comdos.bg

 1. Семейно положение: Няма данни.
 1. Владеене на чужди езици:

Английски (С2), руски (В2) и немски (А2) език

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка.

 1. Образование: Университет за национално и световно стопанство, гр. София, специалност: Инвестиции в промишлеността. Период на обучение: 1985 г. – 1990 г. Успех от държавния изпит: 5,00.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка.

 1. Продължаващо обучение:

2003 г. – 2010 г. – IADI Annual Conferences

2003 г. – 2010 г. – EFDI Annual Conferences

2007 г. – IADI Strategic Planning Workshop, Washington DC

1995 г. – Euromoney Seminar on International Markets, London

1994 г. – First Chicago Futures and Options, Chicago (specialisation)

1992 г. – Lloyds Bank Treasury Seminar

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка.

 1. Научни публикации:

“За” и “против” Европейски банков съюз. Бисер Манолов, 2012, Банкеръ, стр. 6.

Облигациите изместват преките заеми. Бисер Манолов, 2012, стр. 6.

Юзди за дефицита = ръст на безработните. Бисер Манолов, 2010, Стандарт стр. 12, 26

Статистичека оценка на очакваните печалби и загуби от потфейла с приложение на нормираното нормално разпределение. Тодорова, С., Манолов, Бисер, Статискика, бр. 4, 2007, стр. 32-56

Източник: Електронен каталог на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Член на УС, Фонд за гарантиране влоговете в банките. Посочен от Асоциацията на банките в България
 1. Кариерно развитие:

Бисер Манолов завършва висшето си образование през 1990 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) като магистър по икономика в специалност „Инвестиции в промишлеността“.

В периода 1989 г. до 1990 г. г-н Манолов е финансов консултат в Escort Management Consultancy (McKinsey Project).

За две години от 1990 г. до 1991 г. е Началник „Валутно счетоводство“ и началник отдел „Ликвидност“ в ТБ Електроника.

От 1991 г. до 2003 г. г-н Манолов е главен дилър на Уникредит Булбанк АД. Отговарял е за инвестиционния потфейл на банката (парични пазари, ценни книжа, деривативи, злато и сребро, G7 ценни книжа, нововъзникващи пазари).

През 1998 г. основава и е председател в продължение на два последователни мандата (до 2003 г.) на Бългаската дилърска асоциация, която се занимава с внедряване на индекса LEONIA.

От м. февруари 2003 г. до м. март 2011 г. Бисер Манолов е Предстедател на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), където е отговорял за инвестиционната стратегия на фонда, за изпълнение на портфела и надзор на производствата по банкова несъстоятелност.

За три мандата по три години от 2003 година, Бисер Манолов е член на изпълнителния съвет, член на комитета по финанси и планиране, член на под-комитета по изследвания и насоки, член на регионалния комитет Европа.

От 2006 г. до 2010 г. е член на работна група на Европейската комисия за Схемите за гарантиране на депозити.

В периода 2007 г. до 2010 г. г-н Манолов е член на Комитета на ЕС EFDI (Европейски форум на институциите за гарантиране на влоговете).

От м. март 2011 г. до настоящия момент Бисер Манолов е член на управителния съвет (посочен от Асоциация на банките в България) във Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

През м. юни 2015 г. Бисер Манолов е кандидат за заемане на длъжността управител на БНБ, номиниран от народни представители от парламентарната група на Реформаторския блок.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Недвижимо имущество

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

         2. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

Налице са 31 вписвания на сделки и други действия с недвижими имоти по имотната партида на господин Бисер Манолов, извършени в периода 01.01.1992 г. до 19.06.2015 г., които са вписани в Службите по вписванията в градовете София и Царево.

         3. Придобити и отчуждени моторни превозни средства

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Банкови влогове

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Задължения над 5 000 лева

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Доходи през предходната календарна година

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Търговски регистър

Г-н Бисер Манолов е едноличен собственик на капитала на 1 еднолично дружество с ограничена отговорност.

Източник: Търговски регистър

        10. Участие в НПО и други организации:

Участва в Националния съвет на политическа партия „Движение България на гражданите“.

Г-н Манолов участва в сдружение „Спортен клуб Широко сърце – София“

Източник: Дакси; Апис

        11. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Бисер Манолов е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 26.04.2013 г. Заключението на проверката е „неустановена принадлежност”.

Източник: http://comdos.bg/

ДРУГИ

 1. Публична анкета към кандидатите за управител на Българската народна банка: изпратен за попълване заедно с профила, г-н Манолов не е върнал попълнен анкетен лист.
 2. Комуникационен дневник

Представянето бе изпратено на Бисер Манолов за преглед и коментар на 26.06.2015 г. До 30.06.2015 г. няма получена обратна връзка – коментар или редакция от господин Бисер Манолов.

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публиакция Дата, автор, медия
Банковата ни система е изключително стабилна 4.01.2011 г.Светлана ВелеваЗемя
Гладните за доходност банки докараха финансовата криза 5.12.2008 г.Хубен НенчевКеш
Спестяванията в банките са надеждно гарантирани 27.09. – 3.10.2008 г.Петър ИлиевБанкеръ
Финансовата криза доведе до пълна ревизия в застраховането на депозити в ЕС 11.03.2008 г.Валентина ИлиеваДневник
Кротко с кредитите, лихвите ще скачат 27.03.2007 г.Валерия СтойковаСтандарт
Депозити до 40 000 лв. – под държавна закрила 21.12.2006 г.Николай СтояновДневен труд
Ще предложим нова схема за защита на спестяванията 3 – 9.09.2005 г.Петър ИлиевБанкеръ
Разберете, по-високата лихва означава по-голям 7.09.2005 г.Валентина ИлиеваПари
Взимаме до 20 000 евро при фалит на банка 5.07.2004 г.Ясер Ел АминДума
Фалиралите банки трябва да се продават като предприятия 12 – 18.07.2003 г.Петя СтояноваБанкеръ
Най-доброто решение на банките в несъстоятелност е продажбата им като предприятие 16.06.2003 г.Валентина ИлиеваПари

В Парламента

 • Предстоящи събития
 • Пленарни заседания

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [...]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [...]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [...]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [...]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [...]

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [...]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [...]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [...]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [...]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [...]

Последвайте ни